Cesky Vytisknout tuto stránku

Disclaimer

Právni informace:
 • Tento e-mail a všechny připojené soubory jsou důvěrné a mohou být chráněny zákonem.
 • Nejsou návrhem na uzavření smlouvy ani jeho přijetím, ledaže jsou tak výslovně označeny.
 • Tento e-mail je určen pouze uvedenému příjemci a dalším osobám, které  jsou jmenovitě uvedeny jako příjemci.
 • Jestliže nejste oprávněný příjemce, pak jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření je přísně zakázána.
 • Pokud jste obdržel tento e-mail omylem, oznamte to, prosím, neprodleně jeho odesílateli a pak jej vymažte.
 • LEVEN neručí za bezchybný a úplný přenos zasílaných informací, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu a ani za škody způsobené použitím nebo důvěrou v tyto informace.


Legal Disclaimer:
 • This e-mail and any attached files are confidential and may be legally privileged.
 • Do not constitute any proposal for conclusion of an agreement or its acceptance, unless they are expressly designated as such.
 • If you are not the addressee, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited.
 • If you have received this transmission in error please notify LEVEN immediately and then delete this e-mail.
 • LEVEN does not accept liability for the correct and complete transmission of the information, nor for any delay or interruption of the transmission, nor for damages arising from the use of or reliance on the information.
 • All e-mail messages addressed to, received or sent by LEVEN or LEVEN employees are deemed to be professional in nature. Accordingly, the sender or recipient of these messages agrees that they may be read by other LEVEN employees than the official recipient or sender in order to ensure the continuity of work-related activities and allow supervision thereof.