Cesky Vytisknout tuto stránku

PS-01, Politika společnosti

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PŘÍSTUPU SPOLEČNOSTI K ZADANÝM ÚKOLŮM

Společnost preferuje systémové řízení ve všech fázích realizace klientských zadání, čímž efektivně eliminuje rizika spojená s faktorem lidské chybovosti.
Společnost při nastavování procesů, řešení a všech částí systémů klade důraz na jejich bezpečnost. Bezpečnost je základním hlediskem pro procesy i technická řešení.
Procesy jsou vždy založeny na logické struktuře, jsou podporovány systémem, s nastaveným varováním v případě odchylek a jsou připraveny na krizové stavy. Plánované i operativně prováděné činnosti a procesy jsou kompatibilní se všemi souvisejícími systémy technickými, finančními i informačními.
Navržená řešení jsou schopna se přizpůsobovat dle konkrétních podmínek. Všechna společností navržená řešení mají podporu i mimo systém. Uplatňovaný systémový přístup podporuje komunikaci a sdílení důležitých informací a zároveň potlačuje informace zbytečné.
Na základě nabytých zkušeností je systém připraven na úpravy a zlepšení směřující k vyšší efektivitě a kvalitě.


ŘEŠENÍ NESHOD

Společnost si zakládá na okamžitém řešení vzniklých neshod, zejména pak na včasné informovanosti všech zainteresovaných stran, řízení následků neshod a jejich odstranění. Zároveň Společnost řídí všechny své procesy tak, aby bylo maximum možných neshod předem eliminováno.

SPOKOJENOST KLIENTA

Pro společnost je nejdůležitějším cílem spokojenost klienta. Ta je dána zejména tím, jak rychle a kvalitně je společnost schopna reagovat na jeho požadavky. Proto společnost považuje za nezbytné být připravena na neustále se zvyšující požadavky zejména v oblastech svých:
- Znalostí
- Pracovních i prostorových kapacit
- Technického vybavení

ZÁVAZEK VEDENÍ SPOLEČNOSTI K TRVALÉMU ZLEPŠOVÁNÍ

Vedení naší společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost systému řízení. Tohoto trvalého zlepšování chceme dosahovat pomocí:
- Realistických cílů
- Sledováním měřených veličin procesů
- Prováděním nápravných a preventivních opatření podle pravidla PDCA (Plánuj, Dělej, Kontroluj, Jednej)
- Aplikováním myšlenek politiky ISŘ
- Neustálého zvyšování kvalifikace zaměstnanců pomocí odborných školení

POLITIKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Politika ochrany životního prostředí je součástí celkové strategie a záměrů společnosti a určuje tak její zásady ve vztahu k životnímu prostředí a dodržování veškeré platné legislativy České republiky. Základem ochrany životního prostředí je zvyšování kvalifikace zaměstnanců formou pravidelných proškolování a kontrolou jejich práce. Společnost upřednostňuje takové dodavatele, kteří sledují stejnou politiku, cíle a požadavky ochrany životního prostředí.