Projektový audit

Přezkoumání a vyhodnocení aktuálního stavu realizace projektu


Cílem projektového auditu je zjištění míry shody s plánem, identifikace silných a slabých stránek projektu a příležitostí ke zlepšení.
Na základě těchto výstupů lze zvýšit celkovou efektivitu projektu a to zejména efektivnější alokací zdrojů, eliminací projektových rizik, optimalizací harmonogramu, nebo zvýšení kvality projektového týmu. Synergickým efektem všech těchto opatření mohou být i finanční úspory.

Zajišťované činnosti:

  • posouzení kvality procesu řízení projektu a ověření zda v průběhu přípravy a realizace byla dodržena pravidla a principy projektového řízení
  • ověření souladu dosažených výstupů projektu s plánovanými výstupy a věcným záměrem projektu
  • přezkoumání účelnosti a kvality dokumentace projektu jako celku
  • dentifikace projektových rizik a doporučení na jejich optimalizaci
  • zpracování auditní zprávy včetně příloh

.

Služby   |   Projektový audit